รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่สำเร็จการศึกษา
M6051008 นายกิตติศักดิ์  ใจบุญ 09/06/2566
M6151006 นายนิวัฒน์  รูปใหญ่ 23/11/2566
M6151019 นางสาวปัทมาพร  บุญศรี 09/06/2566
M6151026 นายเจษฎากร  ศรแผลง 09/06/2566
M6151028 นางสาวดารารัตน์  พร้อมพรม 23/11/2566
M6151038 นางสาวกมลวรรณ  อัศฤกษ์ 09/06/2566
M6151065 นางสาวธัญวรรณ  ใจเพ็ง 09/06/2566
M6151066 นางสาวสุนิสา  ทิศลี 09/06/2566
M6151079 นายปฏิวัติ  ผิวทอง 23/03/2566
M6151085 นายธีระพัฒน์  เข็มเงิน 23/11/2566
M6151088 นายศรายุทธ  ลูกอินทร์ 23/11/2566
M6151090 นางสาวประภาพร  ศรีอ่อน 09/06/2566
M6151102 นางสาวอรดี  รุณเฉื่อย 09/06/2566
M6151103 นายเกรียงไกรวุฒิ  โจระสา 23/11/2566
M6151105 นายเจตพล  ยืดยาว 09/06/2566
M6151111 นายธีรภัทร  สมัครพงศ์ 09/06/2566
M6151113 นางสาวพัชรี  คำสวัสดิ์ 23/11/2566
M6151116 นางสาวสุรีย์พร  ถันทอง 09/06/2566
M6151119 นางสาวพณิตกาญจน์  ทุมพร 09/06/2566
M6151121 นางสาวพชรไพลิณ  เหลาสิทธิ์ 09/06/2566
M6151122 นายณฐนน  สารกอง 09/06/2566
M6151131 นางสาวปาริชาติ  บุตรแสง 09/06/2566
M6151132 นางสาวปิยนุช  สุทธสน 09/06/2566
M6151133 นางกัลชนา  พงษ์พยุหะ 09/06/2566
M6151137 นางสาวปภัสสร  ภูใจ 09/06/2566
M6251007 นางสาวภัทรนิษฐ์  พัชร์ศิริชาตรี 23/11/2566
M6251008 นางสิริลักษณ์  ฝูงใหญ่ 23/11/2566
M6251009 ว่าที่ร้อยตรีปรีชพล  สิงห์สิทธิ์ 23/11/2566
M6251013 นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน 23/11/2566
M6251026 นายสมพงศ์  วงศ์นุริน 23/11/2566

1234หน้าถัดไป