Ratchathani University

RATCHATHANI UNIVERSITY GRADUATION CEREMONY 2017

Develop By RTU-Programer

ประกาศถึงบัณฑิตทุกท่าน ให้ดำเนินการ ตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต / ระบุความประสงค์เพื่อเข้ารับปริญญาบัตร / กรอกภาวะการมีงานทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ สกอ.

คลิก ยืนยันเข้ารับปริญญาบัตร


การเข้ากรอกแบบสอบถาม : ภาวะการมีงานทำ หลังจากขั้นตอน ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ลงทะเบียนบัณฑิต

  • ให้บัณฑิต กรอกรหัสประชาชนในช่องผู้ใช้งาน
  • และรหัสนักศึกษาในช่องรหัสผ่าน ดังภาพต่อไปนี้

คลิกเพื่อเปิดระบบภาวะการมีงานทำ

Develop By RTU-Programer

กำหนดการฝึกซ้อมและระเบียบการแต่งกายในวันฝึกซ้อม

กำหนดการฝึกซ้อมรับใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
  • วันซ้อมย่อย วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น.
  • วันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

คลิกเพื่อเปิดรายละเอียด


กำหนดการและระเบียบการแต่งกายในวันประสาทปริญญาบัตร

ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
  • วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 - 12.30 น.
  • ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชธานี

คลิกเพื่อเปิดรายละเอียด


กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ ดังนี้
  • 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • 2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • 3. นิติศาสตรบัณฑิต
  • 4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • 5. บัญชีบัณฑิต
  • 6. บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • 7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • 8. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • 9. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • 10. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คลิกเพื่อเปิดรายละเอียด

Bootstrap Example

GRADUATION CEREMONY 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในงานพิธีประสำทปริญณาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี