Dashboard

รายงานจำนวน / ข้อมูล

ระบบแสดงข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
มีข้อมูลทั้งสิ้น 839 ราย
ผลการค้นหา มีผู้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อย 641 ราย
คิดเป็นร้อยละ 76.40 %
ระบบแสดงข้อมูลจำนวนการดำเนินการ จากภาพรวม
ยืนยันรับปริญญาบัตร 617 ราย   ⁄   ไม่เข้าร่วม 24 ราย

Controller : Search List of Graduates

Data Table (People Graduate)

รายชื่อบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 839 รายการ

# รหัส นศ. รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สถานะลงทะเบียน ติดต่อ id major
1   B5711016 1409900174857 นาย มณฑลพงศ์ คูณผล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0819999999
2   A5611011 1419900186294 นาย ฆนรุจ ดวงตะวงษ์
3   B5711011 3710100358894 นาย กาญจนชัย ณ เชียงใหม่
4   B5511001 1349900287300 นาย พิทยา วุฒิเศลา
5   B5211064 1430600099118 นาย เฉลิมวุฒิ จันทะชำนิ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0634464079
6   B5711028 1100701378171 นาย ธนกร ใสดี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0945736464
7   B5711020 1329900444961 นาย สุเวช โสวภาค ยืนยันรับปริญญาบัตร 0818725155
8   B5611018 1329900426326 นาย สุรศักดิ์ สมเป็น ยืนยันรับปริญญาบัตร 0830633029
9   B5611017 1341600232707 นาย ชาญณรงค์ พันธมา
10   B5611010 1341300087299 นาย อธิวัฒน์ โล่ห์คำ
11   B5511013 1349900224545 นาย เฉลิมศักดิ์ แพงบุดดี
12   B5511012 1349900250538 นาย จักรพันธ์ งามเถื่อน
13   B5511002 1341600222574 นาย เกียรติศักดิ์ สารราษฎร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0908251205
14   A5612008 1349900401510 นาย คมสัน หมายทวี
15   B5512012 1349900375802 นาย ติณปภัส ทองประกอบ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0867238599
16   A5712007 1411400168150 นาย กฤษฏา สารีอาจ
17   A5720050 1343100000680 นางสาว นุชนาฏ สายละดาห์
18   A5820001 2342100019817 นางสาว มุทิตา วงศ์ไชยา
19   A5820014 1361000178060 นางสาว พิกุล แสนเมือง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0800628956
20   A5820026 3340700641710 นาง เจริญจิตร สายแวว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0973343821
21   A5820029 1340200125481 นาย พงษ์นรินทร์ ชมภูศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883423573
22   A5820030 1349900667976 นาย จิระวัฒน์ นาทอง
23   A5720059 3410101290587 ร.ต.อ.หญิง ส่องนที งามเนตร
24   A5720048 1409600119150 นาย วรวิทย์ มูลไพร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0872458418
25   A5720046 1330800195391 นางสาว กัลยรัตน์ แทนหอม
26   A5620110 3341100772491 นาง นันศิริ เฉียงขวา
27   A5620108 5100299048691 นาย พงศ์ธวัช อัมพรประสิทธิ์
28   A5620104 1349900318809 นางสาว สุปราณี พิมพ์วงศ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0995264266
29   UDA5521012 3410800097883 นางสาว จิดาภา อุดมฤทธิ์
30   A5320107 1341100007992 นาย จุติ สิงห์ศร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0625608784
31   A5520039 33416002599224 นาย อิทธิกร สุวะมาตย์
32   A5420166 1339900180726 นาย ฐิติ อุราเลิศ
33   UDA5721008 3460100705201 นาง อารยา สิทธิเชียงพิณ
34   A5520023 1340300071561 นาย บดินทร์ กอดแก้ว
35   A5620082 1349900395269 นางสาว กมลทิพย์ พรหมคุณ
36   A5631009 1341000049995 นางสาว อาภาภรณ์ ชิดเชื้อ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0971765824
37   A5731021 1340500126947 นาย เกียรติภูมิ วิจิตรสุนทร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0619414877
38   A5731024 1349900545198 นาย ชิติพัทธ์ ตะนะดี
39   A5531021 3340100914383 นาย กระเศียร จันทร์เกษ
40   C5941002 1340700297664 นางสาว พัชรินทร์ เทนโสภา
41   C5841011 3350100622943 นางสาว จงเพียร พันสี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0949055625
42   C5941008 1349900692913 นางสาว สุจิตรา อนุกูลสวัสดิ์
43   C5941001 1100900448510 นางสาว ปรียานุช ระนาดแก้ว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881084534
44   A5941001 1349900399213 นางสาว ยุพิน วงษ์พรม
45   C5741017 1360500207696 นางสาว หนึ่งฤดี ยศรุ่งเรือง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0959740537
46   C5841013 1341800048420 นาง อัจฉรา พงษ์รัตน์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0890667440
47   C5942007 1500700131306 นางสาว รัตนาวลี ไชยวงศ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0956137582
48   C5742016 1340900126529 นางสาว วราภรณ์ บัวทุม
49   A5842012 1450600175965 นางสาว ดาวรุ่ง กุลไพศาล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0926540626
50   A5842040 3430900214652 นางสาว กัญญนันทน์ ศรีสุขธนกาญจน์
51   C5742024 1340700290731 นางสาว ปาริชาติ เกื้อกูล
52   A5842034 1209700541009 นางสาว บุษราภรณ์ บรรดาศักดิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0889610468
53   A5842038 3450600192190 นาย ปฐมพงษ์ ขาววิสุทธิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0894219895
54   A5842053 1349900501867 นาย ระชานนท์ ศรีธัญ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0876486913
55   A5842025 2350100037562 นางสาว ราตรี พฤติธรรม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0653377681
56   A5742004 1350100380790 นาย กษม เจริญทรัพย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0830865531
57   C5842003 1340700470978 นางสาว ศิริวงศ์ ยอดรัก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881324368
58   C5842056 1340200127162 นาย ชฤทธิ์เดช วัฒราช ยืนยันรับปริญญาบัตร 0941956649
59   A5842001 1379900016144 นาย ศุภเกียรติ วงศ์จันทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981905873
60   A5842003 1331300086136 นางสาว สุมินตรา จันโต ยืนยันรับปริญญาบัตร 0804881474
61   A5842006 1450600168501 นางสาว ขวัญตา พรมราช ยืนยันรับปริญญาบัตร 0611071054
62   A5842007 3219900173310 นาย คเชนทร์ เข้มสกุล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833493940
63   A5842009 3450600067247 นางสาว จันทร์เพ็ญ สีมาคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 098-189768
64   A5842015 3450600562434 นาง นัชรินทร์ บุบผาจีน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0934826863
65   A5842021 1100700260649 นางสาว พจณิชา วิสีปัด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0868869807
66   A5842028 1450600146230 นางสาว วิภานันท์ เกษราช ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981898154
67   A5742265 1459900299994 นาย ธนิน พนมทิพย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0848311308
68   A5742251 3450600383564 นาง ยุพิน ถวิลไพร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0872386167
69   A5742248 3450600705006 นางสาว ดวงใจ วงศรีแก้ว
70   A5742187 1450600161204 นางสาว สัตตกมล เนตรวงค์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0990058345
71   C5742007 1100701797140 นางสาว อรษา ประสานพันธ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0947075997
72   C5543018 1420400058418 นางสาว อนุตรีย์ อัมมะลิน
73   C5543006 1209700541009 นาย สุทธิรักษ์ เนืองเฉลิม
74   A5543013 1349900278432 นาย วิวิทคุณ บุญจิต
75   A5843005 1340200150168 นางสาว มะลิสา สิทธิโสม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0991203829
76   A5651065 3340600002502 นางสาวพณีวัลย์ ไกยะวินิจ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0918349711
77   A5651064 5340790014775 นางโสภา กุลเซ็นต์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0973361514
78   A5651061 1342200037177 นางสาวโชตินภา วิลาวัน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0963137116
79   A5651059 1341900165258 นางสาวรัญญาณี พลจันทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0800569896
80   A5651057 3340700746082 นางสาวภัสสร บัวกอ ไม่เข้าร่วม 0885864278
81   A5651053 1100701722395 นางสาวชนิดาภา คนยืน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0875587257
82   A5651305 1410100036249 นางสาว ปนัดดา คำจันทร์ศรี
83   A5651046 1340700072701 นางสุกัญญา พรประสงค์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881265214
84   A5651040 1340900158676 นางสาวเจนจิรา บรรณศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0956104507
85   A5651112 3340200429908 นางสาวสายฝน คลังอาจ
86   A5651074 3341501014902 นางสาวกมลชนก ปราณีวัฒน์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0813904353
87   A5651111 1340200093130 นางสาวนภาพร พันธ์คำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0856398051
88   A5651110 1340600067641 นางสาวอริสา ใจใส ยืนยันรับปริญญาบัตร 0635021627
89   A5651104 3341300034817 นางสาวเจตจราภร อุทิตสาร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833761593
90   A5651096 1340700160766 นางสาวปนัดดา ภูลสวัสดิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0647839103
91   A5651092 1349900537578 นางสาวเจนจิรา กอมณี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930560061
92   A5651091 3340100130781 นางนงคราญ สมยืน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0991711061
93   A5651090 3340701722926 นางสาวชุติมณฑ์ พุฒพวง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0851098911
94   A5651086 1340500040414 นางสาวเดือนฉาย เชื้อสกล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0807388858
95   A5651081 1341600191580 นางสาวสุนิสา แสนทวีสุข ยืนยันรับปริญญาบัตร 0823664691
96   A5651034 1349900674052 นางสาวกนกพร ธานี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935166787
97   A5651024 1349900445258 นายพิทยา วงษา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0611396930
98   A5551433 3410401242863 นางสาว สุดนภา เจริญโพธิ์
99   A5551321 1411300173178 นางสาว นิชาภัทร พันธุ์มุย
100   A5551255 1349900063991 นางสาวกนกวรรณ มีสวนทอง
101   A5551254 3300200795408 นางวงค์เดือน ภูมิคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0807982292
102   A5551252 1340700182247 นางสาวนุจรี ศรีลา
103   A5551205 1100701839161 นางสาวกัลยรัตน์ บัวรส ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981209130
104   A5551039 3640500172781 นางสาวพันธ์ทิพย์ แถมยศ
105   A5551023 1340900111858 นางกัญญา หนองแบก ไม่เข้าร่วม 0554522522
106   A5351100 1341100100402 นางสาวทรรศรานันท์ สิงห์ศร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0554522522
107   A5551434 1411500010752 นางสาว นภัสชญา กมลตรี
108   A5551448 1411300194281 นางสาว เอวิกา บุตรกศก
109   A5651018 1350100333449 นางสาวมะลิวรรณ สีทา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0910184926
110   A5651014 1341500194528 นางสาวปิยะมาศ กาลุนรัต ยืนยันรับปริญญาบัตร 0945085080
111   A5651013 1340700021995 นางสาวลดาวัลย์ วงเสนา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0642648048
112   A5651012 1350800204820 นางสาวจินตนา ใจกล้า ยืนยันรับปริญญาบัตร 0956109293
113   A5651011 1340900111718 นายประสิทธิ์ เบ็ญปรัง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0878742139
114   A5651010 1330400331701 นางสาวพรรัชดา อัมภรัตน์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0627732901
115   A5651005 1331900000763 นางสาว นริศรา สุขสาย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935277284
116   A5651003 1331300038590 นางสาวสุดารัตน์ พาลี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0804717394
117   A5651001 1340700420865 นางสาวเจนจิรา บุญมาชู ยืนยันรับปริญญาบัตร 0950933406
118   A5351080 2341100018623 นายอมตะ สิงห์ศร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0894222350
119   A5651165 1340200115931 นางสาวกนกวรรณ คุณธรรม
120   A5651311 1410600177445 นางสาว วิกานดา ศรีสร้อยพร้าว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0956589094
121   A5651312 1100701223500 นางสาว ชรินทิพย์ ศิริภาพ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0843855572
122   A5651316 3110300324581 นาง ยุภาวรรณ นามโคตร
123   A5651348 3430500401404 นาง ฬียาลักษณ์ พรวาปี
124   A5651350 1461100048795 นางสาว ธณัสนันท์ แสงจันทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0894183390
125   A5651359 1100200640388 นางสาว วิชุดา บุญภูมิ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0646380774
126   A5651360 1419900424314 นางสาว พรสุดา ยุทธกล้า ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935301472
127   A5651413 1430500296809 นางสาว รัชนก แสงจันทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930632236
128   A5651416 1410500083082 นางสาว กมลทิพย์ บุตรนัน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0854518188
129   A5651310 3461100197304 นางสาว พรรณทิภา วงค์ไชยา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833408921
130   A5651178 3340100405926 นางพิศมัย ปุสิงห์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0837219504
131   A5651306 3410200421582 นาง ดวงพร พลพระจันทร์
132   A5651166 1101400845031 นางสาวศุภลักษณ์ แสนสุข ยืนยันรับปริญญาบัตร 0828745850
133   A5651167 1340900158633 นางสาววิไลวรรณ์ สันประโคน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0998533110
134   A5651168 1340100003601 นางกัลยาณี สุขเจริญ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933215502
135   A5651186 1350800088404 นางสาวสกุลตลา สิทธิพงษ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0844763300
136   A5651196 1340700473870 นางสาวศิริลักษณ์ พวงกุหลาบ ไม่เข้าร่วม 0826281521
137   A5651200 1341700044074 นางสาวปรัศนียาภรณ์ รากวงค์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0801613277
138   A5651222 3440601127430 นางสาวรัตนะ ปักโคทานัง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0915170336
139   A5651224 1341100210348 นายเศรษฐวิชญ์ พลพวก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0924214261
140   A5651164 1350800111295 นางสาววรรณภา กุลบุตร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0837280864
141   A5651419 1410900002519 นาง กุลธินี พนาพนม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0880597451
142   A5651421 1110500035439 นางสาว สุดารัตน์ กิ่งมิ่งแฮ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933562068
143   A5651150 1341600146134 นางสาวอลิษา วงศ์ทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0819671019
144   A5651137 1340200084769 นางสาวธัญญารัตน์ นาหว้า ยืนยันรับปริญญาบัตร 0856398051
145   A5651131 1340200075310 นางสาวจิละดา จานแก่น ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881369619
146   A5651130 3340300001098 นางสาวกานต์พิชชา สืบแก้ว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0621978759
147   A5651129 1341100255210 นางสาวแพรวพรรณ กรินรักษ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881289227
148   A5651123 1341100224951 นางสาวจารัญญา ดวงบุษย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933201366
149   A5651119 1349700071974 นางสาวลักขณา บุญชิด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833675689
150   A5651116 1341100179891 นางสาวศุภักษร ดวงแสง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0831259634
151   A5651113 1739900367288 นางสาวภรณี สกลพรวศิน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0615198947
152   A5651115 1341100220386 นาย จรัญ ไชยโย
153   A5651158 1103701578904 นางสาวชลธิชา ไม้น้อย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821384547
154   A5651451 1101200167250 นางสาว เสาวภาคย์ ผลทิพย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0987419585
155   A5651448 1471200261571 นางสาว จิตรลดา ป้องปิ่น ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933436528
156   A5651425 1390400011901 นางสาว อรพรรณ นามมูลน้อย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0845207410
157   A5651426 1411200137617 นางสาว สุรัตนา น้าบัณฑิต ยืนยันรับปริญญาบัตร 0857605163
158   A5651431 2410900019932 นางสาว นริศรา เนตรโสภา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0621192489
159   A5651432 1749900338075 นาย จักร์กฤษ จิตรโสภา
160   A5651436 1419900454736 นาย จักรกฤษณ์ มูลขุนทศ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0630252803
161   A5651439 3471200076665 นาง นงค์ลักษณ์ เรืองสิวะกุล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0953028033
162   A5651444 1461190000762 นางสาว นิภารัตน์ ธรรมโส ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930845216
163   A5651445 3410600486762 นาง สลักจิตร ชมชัยรัตน์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0901481559
164   A5651446 1430500343785 นางสาว อภิญญา ชัยอามาตย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0624187880
165   UDA5780029 1499900210420 นางสาว จุรีพร โสดา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982410936
166   UDA5780027 1420900262685 นางสาว จุฑาทิพย์ คุณนา
167   UDA5780026 1400900237397 นางสาว จิราภรณ์ เรืองทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0896230356
168   UDA5780024 1390500021428 นางสาว จิรภิญญา พิมคีรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0931082569
169   UDA5780023 1471200300313 นางสาว จิตรเลขา คำนิมิตร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0807445285
170   UDA5780020 1449900329958 นางสาว จรรยารักษ์ พนารินทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0891619792
171   UDA5780009 1471100147866 นางสาว กฤษณา โยวะผุย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883007482
172   UDA5780018 1410300100129 นางสาว คชาภรณ์ สอนสุภาพ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0828430695
173   UDA5780016 1421000175981 นางสาว แก้วตา ศรีเวียง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0630098935
174   UDA5780011 1411700220513 นางสาว กาญจนา ศรีบุญเรือง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986359143
175   UDA5780030 1430200244722 นางสาว เจนจิรา ใจเบา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0990209996
176   UDA5780031 1410800091897 นางสาว เจนจิรา อ่อนชาติ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0648599979
177   UDA5780032 1459900135215 นางสาว เฉลิมขวัญ ปาธิโก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0955984756
178   UDA5780050 1430300222968 นางสาว นงนุช ราชวงค์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0925829842
179   UDA5780049 1410500097822 นางสาว ธีราภรณ์ เทียบชัย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0854322293
180   UDA5780046 1390400027718 นางสาว เทพทอง ประดับเพชร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933255036
181   UDA5780045 1400900225569 นางสาว ทาริกา วงศ์ไชยา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982182052
182   UDA5780043 1431200040061 นางสาว ถิรดา บุญแสง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0807674566
183   UDA5780042 1431200042713 นางสาว ตติยา ไตรธิเลน
184   UDA5780041 1319800131090 นางสาว ณัตติยา น้อยพาลี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0992602634
185   UDA5780039 1430300230359 นางสาว ณัฐวดี สิงห์โต ยืนยันรับปริญญาบัตร 0800083139
186   UDA5780038 1410600296193 นางสาว ณัฐชนิดา ยศธิพานา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833357832
187   UDA5780036 1460300164208 นางสาว ชุติมา คำไพเราะ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0623912550
188   UDA5780034 1411800187356 นางสาว ชลลิกา เทพบุบผา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0877716527
189   UDA5780051 1419900593477 นางสาว นภาพร คาดพันธโน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0658361848
190   UDA5780008 1469900302588 นางสาว กฤษณา ไชยสวาสดิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930793552
191   UDA5780005 1471100144280 นางสาว กมลชนก วงศ์วันดี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986465896
192   UDA5680108 1480300137081 นาย นัฐวุฒิ นามพะธาย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0945199685
193   UDA5680103 1419900505551 นางสาว ฉัตรฤดี ฮ่มซ้าย ไม่เข้าร่วม 0627984269
194   UDA5680075 1439900214492 นางสาว เบญจมาศ โคตรชมพู ยืนยันรับปริญญาบัตร 0868640353
195   UDA5680062 1489900194513 นางสาว สุวิตตา ศรีสิงหเดช
196   UDA5680061 1103701570695 นางสาว สุวัจนี นามเขตต์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0903369603
197   UDA5680047 1430300212253 นางสาว วิลาวัณย์ คำโย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0642513217
198   UDA5680040 1471200274312 นางสาว รัชนิกรณ์ ไชยภูมิ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0960126384
199   UDA5680027 1450200200733 นางสาว เบญจพร การุญญเวทย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0656600681
200   UDA5680013 1409900993718 นางสาว ณัฐกาญจน์ คำภูมี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0804568441
201   UDA5680009 1419900460825 นางสาว นุชนารถ นาสุขขา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935106953
202   UDA5780013 1409901354000 นางสาว กิ่งแก้ว พลตรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0934650718
203   UDA5680117 1419900494860 นางสาว นิกาญจน์ มั่นคงประไพ ไม่เข้าร่วม 0807666243
204   UDA5680121 1411800174785 นางสาว ประณิตา พูดเพราะ
205   UDA5780004 1399900031925 นางสาว กนกวลี นงภา ไม่เข้าร่วม 0885375019
206   UDA5780003 1399900014524 นางสาว กนกวรรณ เปียละออง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0931037213
207   UDA5780002 1419900498687 นางสาว กนกพร อาจองค์ษา ไม่เข้าร่วม 0918688894
208   UDA5780001 1400900226948 นางสาว กนกพร คำดี ไม่เข้าร่วม 0985959079
209   UDA5680199 1409901079696 นางสาว ศิริณภา นามศิริ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0804040552
210   UDA5680195 1410100245336 นางสาว ชนากานต์ ฆ้องนอก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981936129
211   UDA5680188 1401100056119 นางสาว สุกัญญา บุตตา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0934251945
212   UDA5680158 1429900210837 นางสาว สกาวใจ ศรีบุรินทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0924387229
213   UDA5680145 1419900415366 นางสาว วริศรา ก้านศิริ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0657373071
214   UDA5680144 1430900191044 นางสาว วราภรณ์ ทองทา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0922588900
215   UDA5680123 1430400137431 นางสาว ปรียา สุระทัด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0885155704
216   UDA5780147 1429900219354 นางสาว อารียา ม่วงภูเขียว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883026744
217   UDA5780053 1460600136625 นางสาว นัยเนตร ศรีหาเมฆ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986528980
218   UDA5780126 1301300220096 นางสาว สุพัตรา อัปมาโน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0934846366
219   UDA5780149 1439900237271 นาย อิทธิวัฒน์ อินธิราช ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933232613
220   UDA5780150 1390100012804 นางสาว อุไรพร ศิริหาทรัพย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0901968024
221   UDA5780155 1411700237378 นางสาว วรางคณา ชานิคม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981451676
222   UDA5780161 1419900521310 นางสาว ชฎาพร สุธาธรรม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0914197833
223   UDA5780162 1421200048649 นางสาว สุวนันท์ ที่บ้านบ่อ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0612975370
224   UDA5780165 1409901134255 นางสาว ศตพร หวานแท้ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0954154997
225   UDA5780166 1459900508585 นาย ไตรเทพ จันทร์ภิรมย์
226   UDA5780167 1419900520984 นางสาว นันทิยา คนแรง ไม่เข้าร่วม 0844729929
227   UDA5780168 1399900000787 นาย อิทธิพันธุ์ กัญญานาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0956590393
228   UDA5780169 1430300217697 นางสาว กรรณิการ์ ทะสา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986413480
229   UDA5780148 1400700190818 นางสาว อารียา อาสานอก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933896160
230   UDA5780146 1401900074600 นางสาว อันฑิการ์ ชินสอน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0611793527
231   UDA5780144 1350200065667 นางสาว อัญชนา แก้ววันสา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986530784
232   UDA5780127 1419900424667 นางสาว ศุภมาศ พิมพ์โล้น ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982249043
233   UDA5780128 1430800062811 นางสาว สุภาพร ยอดแก้ว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986450091
234   UDA5780129 1419900494614 นางสาว สุภาภรณ์ ลาสิงห์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0914197880
235   UDA5780132 1410100284684 นางสาว หทัยกานต์ นาระกูล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883364223
236   UDA5780135 1319800144906 นางสาว อภิญญา พระนารายณ์ ไม่เข้าร่วม 0937902699
237   UDA5780138 1431000079508 นางสาว อรปรียา พลทำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981488446
238   UDA5780139 1411900262562 นางสาว อรพรรณ แข็งขยัน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0956649073
239   UDA5780140 1361200209171 นางสาว อรวรรณ พนิกร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933401013
240   UDA5780141 1421000181191 นางสาว อริยา คำมุงคุณ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0965764202
241   UDA5780143 1460800085129 นาย อัจฉริยะ ภูสมจิตร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982855914
242   UDA5780170 1401600223545 นางสาว จีรวรรณ ปราบมนตรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986530849
243   UDA5780174 1430900213749 นาย ภานุพงษ์ คูสกุล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0802727767
244   UDA5780179 1480700153254 นางสาว อาทิตยากรณ์ กุลากุล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0931015671
245   UDA5780221 1470400195181 นางสาว ขนิษฐา โยตะสิงห์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982092922
246   UDA5780222 1429900246076 นาย สุริยา ศรีบุรินทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986528990
247   UDA5780224 1410400147330 นางสาว จารุวรรณ สรวงศิริ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0642845258
248   UDA5780225 1479900270708 นางสาว จุฑารัตน์ เพียลาดไหล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0908475891
249   UDA5780226 1410400280021 นางสาว จิตตรา ชื่นใจ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0854632849
250   UDA5780227 1471100150646 นางสาว อนงค์นาถ ฐานทองดี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0849539633
251   UDA5780228 1489900213721 นางสาว ภาวินี อินาลา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0611203550
252   UDA5780230 1390200028991 นางสาว จรัญญา หงษ์ชัยภูมิ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0872191615
253   UDA5780231 1459900507961 นางสาว กมลนัทธ์ ศรีษะ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0929913098
254   UDA5780232 1409800278057 นางสาว มณีนุช อ้อมนอก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0844788130
255   UDA5780218 1471200322112 นางสาว จุฑามาศ วรรณรอด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0969052645
256   UDA5780217 1470500117971 นางสาว อรุโณทัย เพชรจำปาชนบท ยืนยันรับปริญญาบัตร 0887398386
257   UDA5780216 1410100297328 นางสาว เปรมฤดี ศรีหาท้าว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986530791
258   UDA5780183 1390400023313 นางสาว เกวรี แสงฮาด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821165287
259   UDA5780185 1400600177046 นาย ณัฐณรงค์ โพธิ์หล้า ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930893272
260   UDA5780187 1461000185669 นางสาว นัยนิต ศรีมุขดา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933372762
261   UDA5780190 1390500017943 นางสาว ศรัณย์พร ขุนด้วง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986455741
262   UDA5780201 1400600174411 นางสาว สุกัญญา ฤทธิแสง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0621034776
263   UDA5780205 1431100051214 นาย สุธีร์ พรวาปี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0863723340
264   UDA5780211 1419900531366 นางสาว กนกวรรณ ทัพอาสา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0623749120
265   UDA5780212 1461000183801 นางสาว รัตนาภรณ์ สัตราศี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986530859
266   UDA5780214 1410700070502 นางสาว มนิดา ลีบ้านลาด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833518519
267   UDA5780215 1430600192321 นางสาว ศิริวรรณ ศิลาคม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0643977242
268   UDA5780233 1411700250919 นางสาว อารีรัตน์ ยาสุขศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933594579
269   UDA5780054 1400900152391 นางสาว น้ำฝน กางจันทา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0847943216
270   UDA5780072 1440500144731 นางสาว ปิยวรรณ อุปนันท์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0880596474
271   UDA5780074 1409901348441 นางสาว พงษ์ฐิติกาญจน์ บุญพิคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0857531513
272   UDA5780075 1419900547190 นางสาว พรชนก พระไตรราช ยืนยันรับปริญญาบัตร 0640754050
273   UDA5780076 1401500157290 นางสาว พรพิมล ไต้ไธสง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0834385536
274   UDA5780077 1430200222494 นางสาว พัชรพร บุดดี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0947917417
275   UDA5780078 1411800185981 นางสาว พัชรพัชร์ อึ้งตระกูลกานต์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0952294888
276   UDA5780080 1430500352415 นางสาว พัชริดา แสนชัยยา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0844179896
277   UDA5780081 1479900286248 นางสาว พัชรีญา พรมน้อย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821212707
278   UDA5780082 1419900482004 นางสาว พิชญา บุตรธนู ยืนยันรับปริญญาบัตร 0934248272
279   UDA5780083 1430500358448 นาย พิพัฒน์พงศ์ นาคเสน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0985853892
280   UDA5780071 1419900542970 นางสาว ปิยะวรรณ หิตจำนงค์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0885314619
281   UDA5780070 1490500138898 นางสาว ปรียาภรณ์ โสภาคะยัง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0630373932
282   UDA5780067 1439900241856 นาย ปริญญา ชัยกิจ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0936129775
283   UDA5780055 1419900568251 นางสาว นิภาพร แสนอินทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0828596840
284   UDA5780056 1439900242062 นางสาว นิภาวัลย์ เชื้อเวียง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0625844566
285   UDA5780058 1459900547645 นางสาว นุชนารถ สีแวงเขต ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981912844
286   UDA5780059 1480700163691 นางสาว นุชรัตน์ วงศ์ตาแสง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0828973551
287   UDA5780060 1412100067596 นางสาว เนตรนภิศ สิทธิดา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883003181
288   UDA5780061 1429900251649 นาย เนตรพงษ์ หุมอาจ
289   UDA5780062 1419900503109 นางสาว บุษยา สีสา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0916916923
290   UDA5780063 1409800322129 นางสาว ปฏิวรัตดา สังฆัง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821582980
291   UDA5780064 1419900459771 นางสาว ปภัสสร ดำเวียงคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0828821641
292   UDA5780065 1409700137605 นางสาว ประภัสสร ดวงคำเหลา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0943727377
293   UDA5780086 1410800095370 นางสาว มณีรัตน์ สงวนนาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0857464301
294   UDA5780087 1470800249334 นางสาว มนัญชยา กองธรรม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821111650
295   UDA5780088 1471000147830 นางสาว มาริสา จรุงพันธ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935600563
296   UDA5780103 1390400024930 นางสาว ศศิธร บุญประคม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933489168
297   UDA5780106 1499900239291 นางสาว ศิริทิพย์ ขจัดมลทิน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0844017476
298   UDA5780110 1411100296314 นางสาว ศิริลักษณ์ ภูมิเรือง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0864343188
299   UDA5780111 1439900225745 นางสาว ศิริวรรณ วงศ์กมุทธศัย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0983076443
300   UDA5780112 1470100287276 นางสาว สกุระ พรหมคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0807770028
301   UDA5780113 1409901333614 นางสาว สมฤทัย พงษ์สีมา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0980816824
302   UDA5780119 1480900099831 นางสาว สุทธารัตน์ ยืนสุข ยืนยันรับปริญญาบัตร 0801539294
303   UDA5780121 1480200100135 นางสาว สุธิดา นามราช
304   UDA5780122 1471500067347 นางสาว สุธิดา ลีนาลาด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0612097993
305   UDA5780123 1400600172818 นางสาว สุนันทา จันดาเบ้า ไม่เข้าร่วม 0883153027
306   UDA5780102 1420900211835 นางสาว ศรสวรรค์ วงษา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0959016141
307   UDA5780101 1401100058189 นางสาว วิไลลักษณ์ ปะทะวัง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0830822661
308   UDA5780100 1399900026565 นางสาว วิลัยลักษณ์ นาเจิมทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0944673514
309   UDA5780089 1449900372446 นางสาว มุกธิดา นาถ้ำพลอย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986529059
310   UDA5780090 1390200027421 นางสาว เมริยา สัตยะวงษ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0830202207
311   UDA5780091 1440800211281 นางสาว รจนา แก้วประเสริฐ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986528991
312   UDA5780092 1411800179825 นางสาว รัชนียา แวงคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981151014
313   UDA5780093 1470600105185 นางสาว รัตน์ติยากร สารพันธ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0934631243
314   UDA5780094 1401600228121 นางสาว รัตนาภรณ์ ผลสุข ยืนยันรับปริญญาบัตร 0868640431
315   UDA5780095 1409800288575 นางสาว ละอออิน ดียา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0804203632
316   UDA5780096 1409901353356 นาย วทัญญู ไชยมาตย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0913715704
317   UDA5780097 1409901422595 นาย วิธวัฒน์ หล้าคำภา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821248094
318   UDA5780099 1401700162491 นางสาว วิรัญชนา สะเดา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0970855205
319   UDA5780125 1390400030395 นางสาว สุพวรรณ ชะนะภู ยืนยันรับปริญญาบัตร 0929299174
320   A5780132 1480600127871 นางสาวสุมารี สารทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0612364283
321   A5780107 1350800265578 นางสาวศศิธร ส่องใส ยืนยันรับปริญญาบัตร 0645985389
322   A5780104 1480600130929 นางสาววิภาดา บุญพา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0951729193
323   A5780103 1341100254418 นางสาวกาญจนา คำหอม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0899173346
324   A5780102 1120300067957 นางสาววัชราภรณ์ ดอกไม้ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883518674
325   A5780101 1339900395587 นางสาววสุวิมล พลเสนา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0624610087
326   A5780100 1330400421599 นางสาววรินรำไพ จันทร์ทรง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0973420483
327   A5780099 1129900302335 นางสาวหทัยภัทร ดอกดวง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0901870227
328   A5780098 1440900212009 นางสาววราภรณ์ ภูวงค์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0885103323
329   A5780096 1440900207161 นางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0943867121
330   A5780095 1459900476373 นางสาวลัดดาวัลย์ วิชาสวัส
331   A5780094 1470100274697 นางสาวเรวดี ฮามแพ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986271464
332   A5780093 1330800247260 นางสาวรุ่งอรุณ ยอดยืน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0908351895
333   A5780109 1341100260795 นางสาวศศิภรณ์ สิมพงษ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0994690801
334   A5780112 1460500228609 นางสาวศุวิมล แย้มไสย
335   A5780113 1340500252209 นางสาวสร้อยสุดา ศรศิลป์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0934977734
336   A5780131 1330400449442 นางสาวสุภาพร เสนไสย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0619533762
337   A5780130 1341400164414 นางสาวสุภจิตรา นาโพธิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0824159962
338   A5780128 1342500019204 นางสาวสุพัฒน์ตรา แก้ววงษา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981132637
339   A5780125 1340900248721 นางสาวอินทิรา บุญวัน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982075015
340   A5780123 1461300139239 นางสาวสุทธิดา เจริญราษฎร์
341   A5780122 1379900021067 นางสาวสุกานดา บุญเกตุ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0854171906
342   A5780121 1103100407731 นางสาวกัญญารัตน์ สังฆะบุตร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0618580388
343   A5780120 1461100084341 นางสาวสุกัญญา ศรีผาย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0643266392
344   A5780118 1340500250435 นางสาวสุกัญญา พลายงาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935631994
345   A5780117 1330600090146 นางสาวสิริวิมล บุญแสน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935719014
346   A5780115 1459900366781 นางสาวสาวิตรี ไชยปัญหา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930691228
347   A5780114 1350300129381 นางสาววราลักษณ์ เวฬุวนาธร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0892552273
348   A5780091 1340400194754 นางสาวมาณิษา กาหลง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0911317988
349   A5780090 1350100374111 นางสาวมัณฑนา จิบทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0640791166
350   A5780089 1330500315855 นางสาวมณีรัตน์ ใบแสง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0885828870
351   A5780069 1349900780618 นางสาวปัทมวรรณ สีหะนันท์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0870068155
352   A5780068 1349700163828 นางสาวปวีณา สายบัว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0813906061
353   A5780067 1450300094056 นางสาวปดิวรัดา ศักดาศรี
354   A5780066 1339900408891 นางสาวณิชชวรรณ แก้วอุดม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881066054
355   A5780065 1339900410951 นางสาวปภัสรา จันทะศิลา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902812772
356   A5780063 1339900423131 นางสาวประภัสสร โตมร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0874487558
357   A5780062 1330400420908 นางสาวปฏิญญา สมบรรณ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0827479814
358   A5780058 1319800142610 นางสาวนุชจรี มีทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0942704352
359   A5780057 1350100356970 นางสาวนริศรา ทะสูง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0815570086
360   A5780056 1102002301562 นางสาวนราภรณ์ สุรวิทย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0901891392
361   A5780054 1459900492255 นางสาวนรัชญา ทิพนัด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0804147364
362   A5780053 1349900719331 นางสาวนภาภรณ์ นักบุญ
363   A5780070 1350800259829 นางสาวปัทมาภรณ์ มัฆาพาส ยืนยันรับปริญญาบัตร 0991711250
364   A5780071 1330300197964 นางสาวปาจารีย์ แสวงผล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0913671018
365   A5780072 1459900437513 นางสาวป่านตา ธงศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902877750
366   A5780088 1370600011025 นางสาวภัทรียา บาระมี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0650955210
367   A5780086 1349900604607 นางสาวเพลินจิต พิมพ์ภักดิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0846643841
368   A5780085 1103701777044 นางสาวพิศมัย สำลี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0895010441
369   A5780084 1341100251044 นางสาวอลิสรา ศุภกิจ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0994953391
370   A5780081 2379900000301 นางสาวพรนิภา การุณ
371   A5780080 1349700170735 นางสาวพรสุดา ต้นสิน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0880729486
372   A5780079 1409800292408 นางสาวพรสวรรค์ เภสัชชา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0984543582
373   A5780077 1340400199888 นางสาวพรทิพย์ อุ่นศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0928525205
374   A5780076 1350300139123 นางสาวพรทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933565226
375   A5780075 1421000172605 นางสาวผไทมาศ ไชยแสน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0800611026
376   A5780074 1341100280630 นางสาวปิยะนันท์ คำแดงสด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0610434637
377   A5780073 1320300176746 นางสาวปุณยวีร์ สิมมา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0928367977
378   A5780052 1490200091888 นางสาวนภาพร ต่อซอน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0958313163
379   A5780133 1350100370018 นางสาวสุมาลี สีวันคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902709053
380   A5780190 1379900011282 นายนพเกล้า วรสาร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0919812299
381   A5780207 1330300193152 นางสาวอาริสา บาอินทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821341564
382   A5780208 1480500188356 นางสาวกุลธิดา อินธิชัย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0610782446
383   A5780210 1329900606863 นางสาวเจนจิรา บุญครอง
384   A5780212 1341100280826 นางสาวสิรินยา ยาประกัลป์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0882268719
385   A5780213 1350800261114 นางสาวสุวนันท์ ชนะพันธ์
386   A5780214 1330900268234 นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0942917641
387   A5780215 1499900224269 นางสาวทิพวรรณ วงศ์ศรีทา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0966497471
388   A5780216 1100702035197 นางสาวเมธิชา บุญโสภา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0619300280
389   A5780217 1349900677124 นางสาวสุมิตรา บุญจริง
390   A5780178 1330900254144 นางสาวจินตนา รัตนวัน
391   A5780177 1331300081835 นางสาวจิตติมา อินธิราช ยืนยันรับปริญญาบัตร 0633603368
392   A5780176 1479900308756 นางสาวจุฬาลักษณ์ นรสาร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0942166995
393   A5780206 1470700047608 นางสาวกัญญารัตน์ สุพินิจ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0903428992
394   A5780204 1430200206685 นางสาวพรนภา ชัยชมภู ยืนยันรับปริญญาบัตร 0956071237
395   A5780203 1499900197563 นางสาวพรเพ็ญ ตุศีลา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0628900826
396   A5780188 1379900009148 นายพิษณุ เดชเสน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0880488271
397   A5780186 1331000255129 นางสาวชไมพร พันธ์งาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0991737915
398   A5780184 1343000002991 นางสาวกิติญาภรณ์ วันทา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0942751308
399   A5780183 1103400023423 นางสาวจินทภา คำใสย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0905894551
400   A5780181 1439900231095 นางสาวจารุวรรณ ฮาบเมืองซอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833324128
401   A5780180 1350100356937 นางสาวสุธาวดี ชูรัตน์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0933955541
402   A5780179 1390300027112 นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์แก้ว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0901877197
403   A5780193 1370700003938 นางสาวเกศราภรณ์ คลังทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0800093152
404   A5780195 1102200144633 นางสาวณัฎฐ์ภัสสร มีสมบูรณ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0807539396
405   A5780196 1330300201856 นางสาวทัศนสิริ ขันคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935104552
406   A5780197 1103701774975 นางสาวณิชกานต์ อธิมัง ยืนยันรับปริญญาบัตร 090-292267
407   A5780202 1430200206847 นางสาวมนธนัช สีขาว
408   A5780175 1499900221537 นางสาวชฎากรณ์ กฤษณกุล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0936029269
409   A5780172 1103100257445 นางสาวธัญวรัตน์ ใจสามารถ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0612872539
410   A5780171 1349900707686 นางสาวกชกร โทนุวงศ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0633615123
411   A5780153 1489900229252 นางสาวนลินี ขันตี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0628657357
412   A5780152 1340700507928 นางสาวสุพัตรา วรรณสุข ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883417352
413   A5780150 1349900771856 นางสาวอุบลรัตน์ โนนยาง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0991674914
414   A5780149 1100702184401 นางสาวอินทราณี พังไกร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986068189
415   A5780148 1370200012211 นายอาวุธ ประชุมเหล็ก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0825024637
416   A5780147 1320900240470 นางสาวอารี มีแก้ว
417   A5780145 1103702037222 นางสาวอัยรดา ซึ่งพรม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0852012389
418   A5780144 1349700178990 นางสาวอัมรินทร์ อุทุม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0887146168
419   A5780142 1330200062234 นางสาวอัจฉรา ชาลี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881300951
420   A5780141 1102700571166 นางสาวอังค์วรา ชาสมบัติ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0943724582
421   A5780139 1320300201759 นางสาวอรลักษณ์ เสนาบูรณ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902576999
422   A5780138 1339900423009 นางสาวอภิญญา ไชยสนาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0921641123
423   A5780154 1460500222678 นายภานุวัฒน์ อุทรักษ์
424   A5780156 1349900704776 นางสาวรจนา คลังทอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982626817
425   A5780155 1480700166607 นางสาวอารีรัตน์ มาจอมศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902733354
426   A5780169 2349700020430 นางสาวจามจุรี สีแสด ยืนยันรับปริญญาบัตร 0881311796
427   A5780168 1321000343656 นางสาวนลินภัสร์ คำลออ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0910196580
428   A5780167 1339900357430 นางสาวกิตติยาพร พวงพลอย
429   A5780166 1339900415502 นางสาวณัฐนิช ส่งเสริม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0801677179
430   A5780165 1480500186256 นางสาวสุวนันท์ ถาคำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0864284722
431   A5780164 1103701478616 นางสาวสุพัตรา กินรีวงศ์
432   A5780163 1349900689378 นางสาวอัญชลี สวัสจิตร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0945103631
433   A5780162 1321300096760 นางสาวสุดารัตน์ บุญเลิศ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0624242728
434   A5780161 1679900350742 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์สำโรง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930374407
435   A5780160 1459900457816 นางสาวพัชรินทร์ ไชยโสดา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0862363091
436   A5780158 1339900425087 นางสาวรังสินี ศิริญาณ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883442184
437   A5780157 1100501294535 นางสาวศุภาพิชญ์ สิริจามร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0969743719
438   A5780135 1460600132581 นางสาวอนงค์นาถ แสนมาโนช ยืนยันรับปริญญาบัตร 0893968854
439   A5780051 1339900403547 นางสาวธิดารัตน์ สุขวงค์
440   A5780173 1102200144625 นางสาวธณัฏฐ์ภรณ์ มีสมบูรณ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0885093291
441   A5680249 1409901231153 นางสาวประภาพร จันทร์เรือง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0943906921
442   A5680251 1321000181583 นางสาวภัทรวดี นันทวิมล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0821456634
443   A5680265 1349900646181 นางสาวภาวิณี ใจหาญ
444   A5780002 1460700225867 นางสาวกนกนันท์ ประทุมวัน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0811841079
445   A5780003 1460500224247 นางสาวกนกพร พันธุโพธิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981033093
446   A5780004 1339900411787 นางสาวกณิตรา พิลาน้อย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902477997
447   A5780005 1349900739588 นางสาวกนกอร สุตัญตั้งใจ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0838818743
448   A5780006 1460500224247 นางสาวกรรณิกา บุญจอง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0643285370
449   A5780008 1340700509114 นางสาวกัณฐิกา โตนันต์
450   A5780009 1339900402001 นางสาวกัลยาณี คำโต ยืนยันรับปริญญาบัตร 0918285010
451   A5780010 1340200130876 นางสาวกิตติญา คงนิน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0611532862
452   A5680223 1103701897643 นางสาวชนากานต์ อ่อนบาง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0980656283
453   A5680220 1331500042906 นางสาวจรัสศรี นามวิชา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0656833356
454   A5680191 1330900242863 นางสาวธนาภรณ์ พิลาธร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883589059
455   A5580082 1330200051968 นางสาววันวิสาห์ เสาเวียง
456   A5580191 1349900599441 นางสาวกรชนก กาญจนีย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0628123422
457   A5580218 1330900231365 นางสาวชนากร บุญคุ้ม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930611784
458   A5580294 1349900571181 นางสาวชุติกาญจน์ ถิ่นขาม
459   A5680078 1350100316617 นางสาววราภรณ์ หาหลัก ยืนยันรับปริญญาบัตร 0883524883
460   A5680092 1342100084131 นางสาวนวนฉวี มีเลิศ
461   A5680099 1450200215251 นางสาวโสภิตา โคตุทา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0833324530
462   A5680107 1451100209551 นางสาวเอื้องฟ้า อาษาราษฏร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0616684908
463   A5680134 1342200083578 นางสาวธิดาพร เหล็กเพ็ชร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982371400
464   A5680174 1341500236140 นางสาวศิรภัสสร บุญศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0628513630
465   A5680189 1450200207185 นางสาววิไลวรรณ อุดม
466   A5780011 1330500313445 นางสาวเกศกนก พันธเสน
467   A5780050 1349900768367 นางสาวธัญนิชา โพธิ์สมบัติ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0935589016
468   A5780036 1341100275580 นางสาวเชาวน์ประภา ทาวะรมย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0877798801
469   A5780037 1370500005988 นางสาวญาณิตา บุตรสาร ยืนยันรับปริญญาบัตร 0646455079
470   A5780039 1319900442046 นางสาวฐิติมา ตามสีรัมย์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986414137
471   A5780041 1340900241212 นางสาวพิมพ์ประกาย สายดวง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0929515269
472   A5780042 1480600128673 นางสาวณัฐวดี ธงยศ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0840361353
473   A5780044 1349900479136 นางสาวณัฐสุดา เขียวอ่อน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0937894061
474   A5780045 1340900237304 นางสาวทักษฎาพร สมัครสมาน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0896287462
475   A5780046 1329900609510 นางสาวทักษพร แซ่จึง
476   A5780047 1461400085581 นายธนากร เรืองชัย
477   A5780048 1459900513066 นางสาวธัญชนก ชมภูวิเศษ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0621404521
478   A5780049 1103701888849 นางสาวธัญญารักษ์ กัณฑ์โย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0921753645
479   A5780031 1340900254489 นางสาวเจฎฐมาส ศิลาอาจ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902984484
480   A5780030 1461100085348 นางสาวจิรภรณ์ สิงห์จรรยา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0999815203
481   A5780015 1409901363475 นางสาวแคทลียา รังสูงเนิน ยืนยันรับปริญญาบัตร 0877756037
482   A5780012 1340700512433 นางสาวขนิษฐา บุญศักดิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร
483   A5780013 1459900501548 นางสาวคริษฐา ตะกรุดเพ็ง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0943698580
484   A5780017 1489900221081 นางสาวจริยาภรณ์ อุติลา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0970323473
485   A5780020 1349700171138 นางสาวจินตนา ต้นสิน
486   A5780021 1340700505119 นางสาวจิตรอารี รารัตน์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0854113950
487   A5780022 1379900012416 นางสาวจินตหรา สินชู ยืนยันรับปริญญาบัตร 0853097982
488   A5780023 1330400458158 นางสาวจิดาภา บุตรน้อย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0949013225
489   A5780024 1139900192688 นางสาววันวิสา โพธิ์ศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0897106943
490   A5780025 1430900214460 นางสาวจิราภรณ์ สุขสาเกตุ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0982951410
491   A5780026 1480500192639 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์ติยะ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0641629987
492   A5780028 1331200084875 นางสาวสุชาดา บัวไข ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902638694
493   UDA6080248 1401800081094 นางสาว สิรินทรา ศรีกุดหล้า
494   UDA6080249 1849901363714 นางสาว สิริลักษณ์ ศิริกิจ
495   UDA6080252 1471100141744 นางสาว สุดารัตน์ มั่งคงขวา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0955348713
496   UDA6080253 1430500399101 นางสาว สุนันทินี ทิพเสน
497   UDA6080254 1100702765420 นางสาว สุเบญญา ธาตุ
498   UDA6080255 1410201149634 นางสาว สุภาพร ไชยสินธุ์
499   UDA6080235 1451100241676 นางสาว มะลิวัลย์ ผลาผล
500   UDA6080247 1440500181572 นางสาว สาวิตรี ศรีเสมอ
501   UDA6080245 1330490005026 นางสาว ศศิกานต์ สุดแสดง
502   UDA6080244 1390400088237 นางสาว ศราวัลย์ อุ่นจิต
503   UDA6080243 1419901778195 นาย วีระเดช พุทธาผา
504   UDA6080241 1410300122301 นางสาว วราภรณ์ คำแสน
505   UDA6080239 1360400249273 นางสาว รัตน์ศิกา อินกกผึ้ง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0612591835
506   UDA6080236 1459900129321 นางสาว เยาวนิจ อรรคมูล
507   UDA6080237 1480300139998 นางสาว รัตติยา แสนไชย
508   UDA6080256 1339900542733 นางสาว สุภาพร ทีฆะพงษ์
509   UDA6080261 1440500174134 นางสาว หฤทัย แสงสร
510   UDA6080300 1459900617902 นางสาว พัชราภรณ์ อันสีแก้ว
511   UDA6080298 1411900225004 นางสาว อิศราพร สุวรรณ
512   UDA6080297 1400700187680 นางสาว กยษรส รักพักดี
513   UDA6080295 1412000046899 นางสาว ศศิธร พระชัยบุญ
514   UDA6080294 1420800070172 นางสาว อมิตา กุลเทียนประดิษฐ์
515   UDA6080293 1419900595500 นางสาว อภิญญา โคตะมี
516   UDA6080290 1439900305251 นางสาว สุพัตรา จันเทพา
517   UDA6080284 1102002881828 นางสาว พร เจนวณิชชานนท์
518   UDA6080281 1412100073227 นางสาว เบญจภรณ์ พร้อมสมุท
519   UDA6080279 1419900446962 นางสาว นงนุช แสงฤทธิ์
520   UDA6080277 1390200071705 นางสาว ดารณี จันทบูรณ์
521   UDA6080275 1419900493529 นางสาว จุฬาลักษณ์ เกียรติสุรพล
522   UDA6080274 1409901782125 นางสาว จุฬาลักษณ์ คนซื่อ
523   UDA6080272 1419901802444 นางสาว กิตติยา วรรณไสย
524   UDA6080271 1411800197009 นางสาว กิ่งกมล โนนสง่า
525   A6080519 1102002047461 นางสาว ปาริตา ดีทั่ว ยืนยันรับปริญญาบัตร 0650817062
526   UDA6080234 1559900256020 นางสาว มณฑกานต์ มงมาต
527   UDA6080233 1430500395416 นางสาว ผุศรานันท์ จันทศิลป์
528   UDA6080209 1430500405748 นางสาว ธัญญา สุกใส
529   UDA6080208 1410300106771 นางสาว ธัญกมล พรมจำปา
530   UDA6080207 1409907489592 นางสาว ณัฐริกา ศึกษากิจ
531   UDA6080203 1490700037033 นาย ณัฏฐกิตติ์ กลางประพันธ์
532   UDA6080202 1390500049730 นางสาว ฐิติมา เรืองเทศ
533   UDA6080201 1479900240892 นางสาว ฐิตาพร พรหมธิราช
534   UDA6080198 1499900280509 นางสาว ชนนิกานต์ อินทร์อ่อน
535   UDA6080197 1430500404415 นางสาว จิรัญญา บุญสารี
536   UDA6080196 1102000783746 นางสาว จิตรา ทองพรม
537   UDA6080195 1409901679707 นาย จตุพร คำไสย์
538   UDA6080193 1430500408372 นางสาว ขนิษฐา นาเหนือ
539   UDA6080192 1411801226649 นางสาว กุลณัฐ กาวน
540   UDA6080187 1409901665528 นางสาว กัญญานี แทบศรี
541   UDA6080184 1490700038951 นางสาว กรกนก จันปุ่ม
542   UDA6080182 1430200222828 นางสาว กนกวรรณ สีปานแก้ว
543   UDA6080210 1102003026549 นางสาว นพรัตน์ ริยะนิจ
544   UDA6080211 2410401077414 นางสาว นฤมล ตาลพวง
545   UDA6080232 1101400031661 นาย พัชรพงศ์ สิทธิ
546   UDA6080230 1489900253374 นางสาว พรศิริ โยตะสิงห์
547   UDA6080226 1340900287263 นางสาว ปิยะชาติ บุญอินทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0631692274
548   UDA6080225 1411801222767 นางสาว ปวีณา เรืองหอม
549   UDA6080224 1420900227855 นางสาว ปราณีพรรณ อุตทอง
550   UDA6080223 1440500182684 นางสาว ประวรรณรัตน์ โสพัฒน์
551   UDA6080222 1749900572531 นางสาว ประภาพร อิ่มจันอัด
552   UDA6080221 1400300057622 นางสาว ปนัดดา ศรีพรมอ่อน
553   UDA6080220 1400900268161 นางสาว ปนัดดา มุงคุณคำซาว
554   UDA6080219 1200101755712 นางสาว เบญจมาศ ทะวิงรัมย์
555   UDA6080216 1470900119793 นางสาว น้ำฝน นาพงษ์
556   UDA6080215 1412201045512 นางสาว น้ำทิพย์ สุขทน
557   UDA6080214 1461400099395 นางสาว นิษฐิดา เตโช
558   UDA6080213 1411801216651 นางสาว นันทิยา เสนาเรือง
559   UDA6080212 1430400143334 นางสาว นันทิตา โคตรสมบัติ
560   A6080387 1449900237778 นางสาว จิรนันท์ ชินหงส์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0902569853
561   A6080343 1469900695130 นางสาว สุกัญญา รอดจุ้ย
562   A6080372 1459900708801 นางสาว อัญชลี วนวาที ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986438159
563   A6080373 1470500134647 นางสาว อารยา ศรีสมยา ยืนยันรับปริญญาบัตร 0830910147
564   A6080375 1470500132661 นางสาว อารียา ไพรีรณ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0887348602
565   A6080378 1330900308147 นางสาว อุไรวัลย์ โพธิวัฒน์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0652506862
566   A6080379 1360400180176 นางสาว กมลทิพย์ ประเสริฐศิลป์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0613918415
567   A6080380 1460600155361 นางสาว กรรณิกา ดาเลิศ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0981295601
568   A6080381 1449900500916 นาย กลยุทธ ศรีเกษ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0838642152
569   A6080382 1119900804233 นาย คมกริช สันชัย
570   A6080383 1450200259568 นางสาว จงกลนี อิงไธสง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930793017
571   A6080384 1459900629838 นางสาว จตุพร เขตรแวงควง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0945625275
572   A6080386 1330900319823 นางสาว จิดาภา วงค์คำจันทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0945310078
573   A6080258 1469900429481 นางสาว กัลยาณี พิกุล ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930752214
574   A6080388 1330800294438 นางสาว จิราภรณ์ มีฤทธิ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0616624933
575   A6080389 1450200265339 นางสาว จิราภา แจ้งสนาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930608281
576   A6080390 1330700174864 นางสาว จีรวรรณ แซมรำ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0986068215
577   A6080368 1349900939064 นางสาว ภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0885549288
578   A6080367 1460300208833 นางสาว อรพรรณ บรรพชาติ ไม่เข้าร่วม 0621086312
579   A6080344 1350400102167 นางสาว สุจิตรา จิตวิขาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0930621445
580   A6080345 1339900509078 นางสาว สุณานันท์ มูลมณี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0611069317
581   A6080348 1341400191209 นางสาว สุธามาศ ชาติงาม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0963480093
582   A6080349 1379900029751 นางสาว สุธิดา สุขศรี ยืนยันรับปริญญาบัตร 0958631381
583   A6080351 1319800225493 นางสาว สุนิตา ศิลาวุธ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0943587386
584   A6080352 1129700163587 นางสาว สุปราณี วงศ์เสาเนาว์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0927477127
585   A6080354 1379900075931 นางสาว สุพัตตรา วันชัย ยืนยันรับปริญญาบัตร 0617623458
586   A6080355 1319900499731 นางสาว สุพัตรา คำราษฎร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0611610936
587   A6080356 1103100177751 นางสาว สุพัตรา เหล็กงาม
588   A6080357 1269900252256 นางสาว ธัญกร ตามประดิษฐ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0959165738
589   A6080361 1340700609062 นางสาว สุวิตรา ไชยบัวรินทร์ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0827505130
590   A6080362 1430200235146 นางสาว เสาวลักษณ์ บุตรพรม ยืนยันรับปริญญาบัตร 0622202877
591   A6080363 1379900091880 นาย โสภณ ไพเราะ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0973346142
592   A6080364 1339900594270 นางสาว สุภารัตน์ ศรีสุภาพ ยืนยันรับปริญญาบัตร 0863265604
593   A6080365 1341100323401 นางสาว อภัสสร บุญทรง ยืนยันรับปริญญาบัตร 0615692903