คอร์สออนไลน์ใกล้เปิดแล้วนะ ...! เรียนกับผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์การออกแบบและพัฒนามากกว่า 15 ปี เรียนหัวข้อออกแบบจากการเขียนชุด และออกแบบด้วยโปรแกรมด้านกราฟฟิก อ่านต่อเพื่อดูเนื้อหาและ Download : HTML5 Responsive Admin Dashboard Templates 2019


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

หัวข้อแนะนำ Free-Admin-Template

ปัจจุบันมีค่ายผู้ผลิตมากมาย เช่น Argon Dashboard PRO , Material Dashboard , MDB – Bootstrap 4 & Material Design

Metis is a simple yet powerful free Bootstrap admin dashboard template

จากภาพตัวอย่างการออกแบบมีความสวยงาม และหากเราทำการศึกษาโครงสร้างชุดคำสั่ง หรือไวยากรณ์ ภาษา HTML, CSS3, JavaScript เบื้องต้นคุณก็ สามารถปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหรือลิงค์ไปส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

 

Link  :  for developer or webdesign  / WebApp, Web service, Web Database and software.

Simple Admin

 • SimpleAdmin is a responsive admin bootstrap template

 

Simple Dashboard

 • Simple Dashboard is a free admin dashboard template with easy to implement panels using AngularJS, Bootstrap 

 

Dashboard

 

31 Best Free Fonts 2017

 • Posted on March 26, 2017 (April 20, 2019) in Resources

 

Link Web Design (Easy)

 

Credits: ----- - - > 

 • Bootstrap 4
 • Material Design 
 • Icons
 • jQuery
 • Gulp
 • Chart.js

 

Browser Support:
Purple Admin is designed to work flawlessly with all the latest and modern web browsers.

 • Chrome (latest)
 • FireFox (latest)
 • Safari (latest)
 • Opera (latest)
 • IE10+

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • วิทยากรและอาจารย์ผู้สอน

ความชำนาญและงานที่รับผิดชอบ
1. งานสอนในรายวิชา
  » 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  » 2) การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  » 3) ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  » 4) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  » 5) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ
  » 6) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
  » 1) การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นข้อมูลสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี 2558
  » 2) พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี 2558
  » 3) วิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขระบบจัดการฐานข้อมูลการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี 2559
  » 4) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2559
  » 5) A STUDY OF ENGLISH SPEAKING AND LISTENING COMMUNICATION PROBLEMS OF THIRD YEARS STUDENTS IN BUSINESS ENGLISH CLASS AT RATCHATHANI UNIVERSITY 2559
  » 6) การพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการตัดสินใจ 2560
  » 7) มาตรการทางกฎหมายและปัญหาในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอย ในเทศบาลตาบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 2560
  » 8) รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ 2560
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
  » 1) ระบบบริการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
      » » ประจำปี 2016
      » » ประจำปี 2017
      » » ประจำปี 2018
  » 2) ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสำนักวิทยบริการ
  » 3) ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงาน
  » 4) ระบบประเมินและวัดผลทางสถิติ (กำลังดำเนินการ)
  » 5) ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (พัฒนาต่อเนื่อง)
  » 6) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าราชธานี
  » 7) ระบบประชาสมัพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและทุนการศึกษา 

web programing, programmer, web design , webmaster , website
2019-11-13 03:02:22
×
2 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมประยุกต์และพัฒนาเว็บแอฟฟิเคชั่น

เนื้อหาการอบรม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมประยุกต์และพัฒนาเว็บแอฟฟิเคชั่น

สรุป: ส่วนประกอบและการทำงานของ (Web Application)
    การทำงานของเว็บแอพพลิเคชั่นนั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนการใช้งานหลักๆ คือ ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป (Front End) หรือที่เรียกกันว่า “หน้าบ้าน” และส่วนจัดการข้อมูลเรียกว่า (Back End) หรือที่นิยมเรียกกันว่า “หลังบ้าน” โดยมีลักษณะในการทำงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นกัน คือ เทคโนโลยีในฝั่งของผู้ใช้งาน (Client-side) และเทคโนโลยีในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (Server-side) โดยเทคโนโลยีในของฝั่งผู้ใช้งานที่สำคัญคือ Web browser และ plugin ที่ช่วยในการแสดงข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการท่องเว็บไซต์ 
    ส่วนฝั่งของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากร จัดเก็บชุดคำสั่ง ซอร์ฟแวร์ โปรแกรมสำเร็จรูป ไฟล์ข้อมูลชนิดต่างๆ และข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลชนิดต่างๆ และให้บริการผ่าน web Browser จากการร้องขอของผู้ใช้งาน โดย web Server ในปัจจุบันจะมีลักษณะส่งข้อมูลในรูปแบบ Packet ประมวลผล HTTP request และส่งกลับ HTTP response ให้กับผู้ใช้งาน 
    การศึกษาถึงหลักการทำงาน องค์ประกอบของชุดคำสั่งในการออกแบบเว็บไซต์ เช่น HTML , HTML5 , CSS , CSS3 และเทคโนโลยีหรือภาษาที่นำมาพัฒนาเว็บให้มีการตอบสนองกับผู้ใช้งาน เช่น PHP , Ajax , JQuery , XML , JavaScript  ชุดคำสั่งของภาษาเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันได้และมีคุณสมบัติช่วยในการรับ ส่ง ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ  แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้คุณสมบัติ โครงสร้างการใช้งานซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่าง Single-page กับ Web Application ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความต้องการและเรียกใช้งานข้อมูลจากฐานข้อมูลนั้น 
    รวมถึงการนำชุดคำสั่งมาพัฒาให้ Web Application สามารถรับส่งข้อมูลผ่าน Mobile App ด้วยเทคโนโลยี Application Programming Interface (API) โดยที่โปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หรือเขียนชุดคำสั่งทางฝั่ง Mobile App เพียงต้องทำข้อตกลงหรือนโยบายการรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การพัฒนา functionality ด้วย Json หรือ HTTPS API ดังภาพแบบจำลองการติดต่อสือสารและรับส่งข้อมูลด้วย API (ซึ่งจะยกตัวอย่างในบทถัดไป)
 

Dynamic Web Programming
ฉบับปรับปรุง 2019

System Analysis and Design, Web Programming , PHP , MySQLi , HTML5
2019-11-13 03:08:54

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม